skip to Main Content

1. Pühakiri
Pühakiri — Vana ja Uus Testament — on Jumala kirjutatud Sõna, mis on antud jumaliku sisenduse läbi Jumala pühade meeste kaudu, kes kõnelesid ja kirjutasid Püha Vaimu mõjutusel. Selles Sõnas on Jumal usaldanud inimesele teadmised, mis on vajalikud päästmiseks. Pühakiri on Tema tahte kõikumatu ilmutus. See on iseloomu mõõdupuu, kogemuse katsekivi, tõe autoriteetne ilmutaja ning usaldatav aruanne Jumala tegudest läbi ajaloo. (2Pt 1:20,21; 2Tm 3:16,17; Ps 119:105; Õp 30:5,6; Js 8:20; Jh 17:17; 1Ts 2:13; Hb 4:12)

2. Kolmainsus
On olemas üks Jumal: Isa, Poeg ja Püha Vaim — kolme igavese Isiku ühendus. Jumal on surematu, kõikvõimas, kõiketeadja, üle kõige ja alati kohalviibiv. Ta on lõpmatu ja inimlikult haaramatu, siiski tuntud oma eneseilmutuse kaudu. Ta väärib igavesti kummardamist, austamist ja teenimist kogu loodu poolt. (5Ms 6:4; Mt 28:19; 2Kr 13:14; Ef 4:4-6; 1Pt 1:2; 1Tm 1:17; Ilm 14:7)

3. Isa
Jumal igavene Isa on Looja, kogu loodu allikas, ülalpidaja ja valitseja. Ta on õiglane ja püha, halastaja ja armuline, pikameelne ja rikas püsivast armastusest ning ustavusest. Omadused, väärtused ja võimed, mis iseloomustavad Poega ja Püha Vaimu, ilmutavad ühtlasi ka Isa olemust. (1Ms 1:1; Ilm 4:11; 1Kr 15:28; Jh 3:16; 1Jh 4:8; 1Tm 1:17; 2Ms 34:6,7; Jh 14:9)

Üleskutse: Loe läbi kõik Piibli kirjakohad, millele meie koguduse antud põhiuskumused toetuvad ning mõtiskle nende tähendusele oma elus.

Back To Top