skip to Main Content

Kristuse elu, surm ja ülestõusmine

Jumala tahtega täiuslikus kooskõlas oleva Kristuse elu, Tema kannatuste, surma ja ülestõusmise näol on Jumal andnud ainsa vahendi patuse inimese lunastamiseks, nii et neil, kes selle lunastuse usus vastu võtavad, oleks igavene elu, ning et kogu loodu võiks paremini mõista Looja lõputut ja püha armastust. See täiuslik lunastus vabastab süüdistustest nii Jumala käsu õigluse kui ka Tema iseloomu armulikkuse, mõistes hukka meie patu ja valmistades samal ajal meile andestuse. Kristuse surm on asenduslik ja heastav, lepitav ja ümbermuutev. Kristuse ülestõusmine kõneleb Jumala võidust kurjuse jõudude üle, kindlustades lõpliku võidu patu ja surma üle neile, kes selle lunastuse vastu võtavad. See kuulutab Jeesuse Kristuse Issandaks, kelle ees kummardavad kõik põlved taevas ja maa peal. (Jh 3:16; Js 53; 1Pt 2:21,22; 1Kr 15:3,4,20-22; 2Kr 5:14,15,19-21; Rm 1:4; Rm 3:25; Rm 4:25; Rm 8:3,4; 1Jh 2:2; Jh 4:10; Kl 2:15; Fl 2:6-11)

Päästmise kogemus

Oma lõputus armastuses ja halastuses tegi Jumal Kristuse, kes ei teadnud mingist patust, patuks meie eest, et me Tema sees saaksime Jumala õiguseks. Püha Vaimu juhtimisel tunneme me oma vajadust, tunnistame oma patusust, kahetseme oma üleastumisi ning ilmutame usku Jeesusesse kui Issandasse ja Kristusesse, meie Asemikku ja Eeskujusse. See lunastust vastuvõttev usk tuleb Sõna jumaliku väe kaudu ning on Jumala armuand. Kristuse läbi mõistetakse meid õigeks, tehakse Jumala poegadeks ja tütardeks ning päästetakse patu kui isanda valitsuse alt. Püha Vaimu läbi oleme me uuesti sündinud ja pühitsetud; Vaim uuendab meie meeled, kirjutab Jumala armastuse käsu meie südameisse ning meile antakse vägi elada püha elu. Jäädes Temasse, saame me osa jumalikust olemusest ning omame päästekindlust nüüd ja Jumala kohtus. (2Kr 5:17-21; Jh 3:16; Gl 1:4; Gl 4:4-7; Tt 3:3-7; Jh 16:8; Gl 3:13,14; 1Pt 2:21,22; Rm 10:17; Lk 17:5; Mk 9:23,24; Ef 2:5-10; Rm 3:21-26; Kl 1:13,14; Rm 8:14-17; Gl 3:26; Jh 3:3-8; 1Pt 1:23; Rm 12:2; Hb 8:7-12; Hs 36:25-27; 2Pt 1:3,4; Rm 8:1-4; Rm 5:6-10)

Üleskutse: Mõtle, kuidas sa kirjeldaksid oma tuttavale, mida Jeesus sinu heaks on teinud ja jätkuvalt teeb. Loe läbi kõik Piibli kirjakohad, millele meie koguduse antud põhiuskumused toetuvad ning mõtiskle nende tähendusele oma elus.

Back To Top