skip to Main Content

Kasvamine Kristuses

Oma ristisurma läbi võidutses Jeesus kurjusejõudude üle. Tema, kes sidus kurjad vaimud oma maise teenistuse ajal, on murdnud nende väe ja kindlustanud nende lõpliku hävituse. Jeesuse võit annab meile võidu kurjusejõudude üle, kes ikka veel püüavad juhtida meid, kui me käime Temaga rahus, rõõmus ja Tema armastuse kindluses. Nüüd elab meis Püha Vaim, kes annab meile jõu ja väe. Olles pidevalt pühendunud Jeesusele kui meie Päästjale ja Issandale, oleme me vabastatud oma mineviku tegude koormast. Me ei ela enam oma endise eluviisi pimeduses, kurjusejõudude kartuses, teadmatuses ja mõttetuses. Selles uues vabaduses Jeesuses oleme me kutsutud kasvama Tema iseloomu sarnaduses, suheldes Temaga iga päev palves, toitudes Tema Sõnast, mõtiskledes selle üle ja Tema juhtimise üle, lauldes Talle kiitust, tulles kokku jumalateenistusteks ning osaledes koguduse misjonis. Pühendudes meid ümbritsevate inimeste armastuses teenimisele ning Tema Päästest tunnistamisele, muudab Tema pidev kohalolu Püha Vaimu läbi iga hetke ja iga töö vaimulikuks kogemuseks. (Ps 1:1,2; Ps 23:4; Ps 77:12,13; Kl 1:13,14; Kl 2:6,14,15; Lk 10:17-20; Ef 5:19,20; Ef 6:12-18; 1Ts 5:23; 2Pt 2:9; 2Pt 3:18; 2Kr 3:17,18; Fl 3:7-14; 1Ts 5:16-18; Mt 20:25-28; Jh 20:21; Gl 5:22-25; Rm 8:38,39; 1Jh 4:4; Hb 10:25)

Kogudus

Kogudus on usklike kogu, kes tunnistavad Jeesust Kristust Issandaks ja Päästjaks. Jätkuna Jumala rahvale Vana Testamendi aegadel, oleme me kutsutud välja maailmast ning me koguneme jumalateenistuseks, osaduseks, Jumala Sõna õppimiseks, Issanda püha-õhtusöömaaja tähistamiseks, kogu inimkonna teenimiseks ja evangeeliumi kuulutamiseks kogu maailmas. Kogudus saab oma autoriteedi Kristuselt, kes on lihaks-saanud Sõna, ja Pühakirjast, mis on kirjutatud Sõna. Kogudus on Jumala perekond; Tema poolt lapsendatud, elavad selle liikmed uue lepingu alusel. Kogudus on Kristuse ihu — usu ühendus, mille peaks on Kristus ise. Kogudus on mõrsja, kelle eest Kristus suri, et Ta võiks teda pühitseda ja puhastada. Oma võidukal tagasitulekul esitleb Ta teda enesele aulise kogudusena, mis koosneb kõigi aegade ustavaist — oma verepalgana, kellel pole plekki ega kortsu, vaid kes on püha ja laitmatu. (1Ms 12:3; Ap 7:38; Ef 4:11-15; Ef 3:8-11; Mt 28:19,20; Mt 16:13-20; Mt 18:18; Ef 2:19-22; Ef 1:22,23; Ef 5:23-27; Kl 1:17,18)

Üleskutse: Jaga mõnele koguduseliikmele oma lugu Kristuses kasvamisest koos selle rõõmude ja muredega. Loe läbi kõik Piibli kirjakohad, millele meie koguduse antud põhiuskumused toetuvad ning mõtiskle nende tähendusele oma elus.

Back To Top