skip to Main Content

Ristimine
Ristimise kaudu tunnistame me oma usku Jeesuse Kristuse surmasse ja ülestõusmisesse ning näitame, et oleme surnud patule ja soovime elada uut elu. Sellega me tunnistame Kristust oma Issandaks ja Päästjaks, saame Tema rahvaks ja Tema kogudus võtab meid oma liikmeks. Ristimine sümboliseerib meie ühendust Kristusega, pattude andestust ja Püha Vaimu vastuvõtmist. See toimub üleni vette kastmise läbi ning eeldab usu tunnistamist Jeesusesse ja tõendit patukahetsusest. Sellele eelneb instrueerimine Pühakirjas ja selle õpetuste vastuvõtmine. (Rm 6:1-6; Kl 2:12,13; Ap 16:30-33; Ap 22:16; Ap 2:38; Mt 28:19,20)

Pühaõhtusöömaaeg
Pühaõhtusöömaaeg on osasaamine Jeesuse ihu ja vere sümbolitest. Sellega me väljendame oma usku Temasse, kes on meie Issand ja Päästja. Sellest võtab osa Kristus ise, et kohtuda oma rahvaga ja kinnitada neid. Võttes sellest osa, kuulutame me rõõmsalt Issanda surma, kuni Ta tuleb. Ettevalmistus pühaõhtusöömaajaks hõlmab enese läbikatsumist, meeleparandust ja pattude tunnistamist. Meie Issand seadis sisse alandusteenistuse (jalgade pesemise) sümboliseerimaks puhastamise uuendamist, väljendamaks valmisolekut teenida üksteist Kristuse-sarnases alanduses ning ühendamaks meie südamed armastuses. Osasaamisteenistus on avatud kõigile uskuvatele kristlastele. (1Kr 10:16,17; 1Kr 11:23-30; Mt 26:17-30; Ilm 3:20; Jh 6:48-63; Jh 13:1-17)

Üleskutse: Loe läbi kõik Piibli kirjakohad, millele meie koguduse antud põhiuskumused toetuvad ning mõtiskle nende tähendusele oma elus. Kuidas sa seletaksid oma sõbrale, mis on pühaõhtusöömaaeg ning milleks on vajalik ristimine?

Back To Top