skip to Main Content

Vaimuannid ja ametid
Jumal annab oma koguduse kõigile liikmeile igal ajastul vaimuandeid, mida iga koguduseliige peab kasutama koguduse ja inimkonna ühiste huvide teenimiseks armastuses. Antud Püha Vaimu vahendusel, kes jagab igale liikmele nagu tema tahab, varustavad need annid kogudust iga võime ja oskusega, mis on vajalikud Jumala poolt temale määratud funktsioonide täitmiseks. Pühakirja järgi on nende andide hulgas usk, tervistamine, prohveteerimine, kuulutamine, õpetamine, juhtimine, lepitamine, kaastunne ning ennastohverdav teenimine ja armastus inimeste abistamiseks ja julgustamiseks. Mõned liikmed on Jumal kutsunud ja Vaimuga võidnud sellistesse koguduse poolt tunnustatud ametitesse nagu karjased, evangelistid, apostlid ja õpetajad. Need on vajalikud koguduseliikmete ettevalmistamiseks nende tööks, koguduse kasvatamiseks kuni vaimuliku küpsuseni ning ühtsuse edendamiseks usus ja Jumala tundmises. Kui koguduseliikmed Jumala mõnesuguse armu ustavate majapidajatena rakendavad neid vaimuandeid, on kogudus kaitstud valeõpetuste hävitava mõju eest, kasvab Jumala poolt seatud kasvamist ning ehitatakse üles usus ja armastuses. (Rm 12:4-8; 1Kr 12:9-11,27,28; Ef 4:8,11-16; Ap 6:1-7; 1Tm 3:1-13; 1Pt 4:10,11)

Prohvetiand
Üks Püha Vaimu andidest on prohveteerimine. See on üks ülejäänute koguduse tunnustest ning see ilmnes Ellen G. White’i töös. Issanda käskjalana on tema kirjutised jätkuvalt tõe autoriteetseks allikaks, trööstides, juhtides, õpetades ja parandades kogudust. Need teevad ka selgeks, et ainsaks mõõdupuuks, millega tuleb kontrollida õpetusi ja kogemusi, on Piibel. (Jl 2:28,29; Ap 2:14-21; Hb 1:1-3; Ilm 12:17; Ilm 19:10)

Üleskutse: Loe läbi kõik Piibli kirjakohad, millele meie koguduse antud põhiuskumused toetuvad ning mõtiskle, millised annid on Jumal sulle andnud. Kuidas aitad sina oma andidega koguduse ühtsusele kaasa?

Back To Top