skip to Main Content

Jumala käsk
Jumala käsu suured põhimõtted on ilmutatud kümnes käsus ning nende näitlikuks kehastuseks on Kristuse elu. Need väljendavad Jumala armastust, tahet ja eesmärke inimeste käitumise ja suhete osas ning on kohustuslikud kõigile inimestele kõikidel aegadel. Need eeskirjad on aluseks lepingule Jumala ja Tema rahva vahel ning mõõdupuuks Jumala kohtus. Püha Vaimu tegevuse läbi osutavad nad patule ning äratavad inimeses vajaduse Päästja järele. Päästmine on täies ulatuses armust ja mitte tegudest, kuid selle viljaks on kuulekus Jumala käskudele. See kuulekus arendab kristlikku iseloomu ning loob heaolutunde. See on tõendiks meie armastusest Issanda vastu ja sellest, et me hoolime oma kaasinimestest. Usu sõnakuulelikkus osutab Kristuse väele muuta elu ning seepärast lisab jõudu kristlikule tunnistusele. (2Ms 20:1-17; Ps 40:8,9; Mt 22:36-40; 5Ms 28:1-14; Mt 5:17-20; Hb 8:8-10; Jh 15:7-10; Ef 2:8-10; 1Jh 5:3; Rm 8:3,4; Ps 19:8-15)

Üleskutse: Loe läbi kõik Piibli kirjakohad, millele meie koguduse antud põhiuskumused toetuvad ning mõtiskle nende tähendusele oma elus. Milline roll on Jumala käskudel olnud maailma ajaloos ja on täna sinu jaoks?

Back To Top