skip to Main Content

Lõpuajal hakkavad paljud Jumalat otsima, otsitakse elule vaimulikku alust ja identiteeti usklike kogukonnas, kellel on piibellik õpetus. Kogudusejuhid pööravad tähelepanu evangeeliumitöö ja koguduse kasvu arendamiseks, uskudes, et kasv on alles ees. /…/

Kogudusega liituvad inimesed erinevatest kultuuridest ja sotsiaalsest spektrist. Nende vaimulik tase on erinev, samuti kasvu kiirus. Kogudusega liitudes ja seal olles peaks kasv jätkuma (1 Pt 4: 8-10).

Järgnev peaks aitama seda saavutada.

  1. Aastase tegevusplaani koostamisel peab analüüsima kohaliku koguduse liimeskonna seisukorda. Peaks hindama oma võimeid, kui palju liikmeid reaalselt kogudusse „mahub“ ja palju tahab sealt „välja saada“. Vastavalt sellele saab koguduse tööd kujundada, et saavutada parim tulemus liikmete jaoks.
  2. Piibliõppegrupid peaksid toetama uusi liikmeid nende esimestel kuudel koguduses ja aitama neil koguduses kohaneda.
  3. Peab tegema kõik selleks, et uusi liikmeid põimida kogudusse, sõpruse ja peresidemete kaudu. Neid tuleks kaasata tunnistamistöösse ja koguduse ellu.
  4. Laste- ja noorte- ja teismelistetöö organiseerimine lähtuvalt nende vaimulikest vajadustest, neid usaldades ja andes neile koguduses ülesandeid, pärast seda, kui nad on saanud koolitust.
  5. Tuleb tagada uute liikmete osa jumalateenistuste korraldamisel ja läbiviimisel, haarata neid koguduse osadusse. Plaanide koostamisel tuleb jälgida selle punkti täitmist!
  6. Liikmeid tuleb koolitada vastavalt oma ülesannetele ja tööle koguduses. Näiteks need, kes tegelevad lahkunud liikmete tagasivõitmisega, peavad olema eelnevalt õpetatud seda tegema. Samas, kedagi ei tohi sundida tegema midagi, mis ei ole isikule vastuvõetav või tema vaimuannetega vastavuses. Tuleks rajada inimestevahelisi suhteid ja sõprust, nagu seda tegi Jeesus, andestades inimesele.

(Adventkoguduse ametlik seisukoht, peakonverentsi poolt vastu võetud 2007. aastal. http://www.advent.ee/info/59753/uleskutse-koguduse-liimeskonna-kasvu-tagamiseks/)

Üleskutse: Mõelge koos kogudusega välja 2 meetodit, kuidas ülalolevaid eesmärke saavutada. Milline nendest kuuest vajab enim tähelepanu misjonitöö edendamiseks?

Back To Top