skip to Main Content

Seitsmenda päeva adventistide ülemaailmne kogudus on üheks oma tööpõhimõtteks võtnud kõigi liikmete kaasatuse printsiibi (inglise keeles: Total Membership Involvment). Sellest räägitakse meie koguduse kõikidel juhtivatel tasanditel ning ka meil Eestis on kõigi liikmete kaasatus põhimõtte ja eesmärgina sõnastatud. Kuid oma olemuselt pole tegemist uue arusaamisega.

Kõigi liikmete kaasatusele viitab juba 2Ms 19:6, kui Jumal ütles Moosesele Siinai mäe jalamil, et „teie olete mulle preestrite kuningriigiks ja pühaks rahvaks“; igal iisraellasel oli eesõigus esindada oma eluga rohkemat kui iseennast. Jesaja kirjutab lootusrikkalt ja prohvetlikult, et „teid nimetatakse Issanda preestriteks, teist räägitakse kui meie Jumala sulastest“ (Js 61:6). Ja Peetrus annab sellesama aulise eesõiguse ja kohustuse, mis anti kord Siinai mäe jalamil Iisraelile, edasi vaimulikule Iisraelile ehk Jumala kogudusele: olla „valitud sugu, kuninglik preesterkond, püha rahvas“ (1Pt 2:9).

Kõigi liikmete kaasatus, kõigi kristlaste preesterlus, Kristuse ihu, elav kogudus – sõnastus võib muutuda, aga põhimõte on jäänud samaks. Kõik need kutsuvad iga kristlast üles ühel või teisel viisil teenima. Teenimine pole vaid neile, keda teenitakse, vaid ka neile, kes teenivad. Suurimat rahulolu kogevad need, kes ei ela vaid iseendale. („Kas teeksid mõned koopiad?“ Andres Ploompuu, Meie Aeg, august 2017, lk 9)

Üleskutse: Kas ja kuidas on teie koguduses kõik liikmed kaasatud? Arutlege selle üle koos teiste koguduseliikmetega. Kuidas oled sina kaasatud misjonitöösse?

Back To Top