skip to Main Content

11. september – põhiuskumus

28. Uus maa Uuel maal, kus elab õigus, valmistab Jumal lunastatuile igavese kodu ja täiusliku keskkonna igaveseks eluks, armastamiseks, rõõmutsemiseks ja õppimiseks Tema läheduses. Jumal elab siin ise oma rahvaga ning kannatused ja surm on möödas. Suur võitlus on siis lõppenud ja pattu ei ole enam. Kogu loodu, elav ja elutu, kuulutab, et Jumal on armastus; ja Ta valitseb igavesti. Aamen. (2Pt 3:13; Js 35, 65:17-25; Mt 5:5; Ilm 21:1-7, 22:1-5, 11:15.) Üleskutse: Loe läbi kõik Piibli kirjakohad, millele meie…

4. september – põhiuskumus

27. Millennium ja patu lõpp Millennium on tuhande-aastane ajastu esimese ja teise ülestõusmise vahel, mil Kristus valitseb koos oma pühadega taevas. Selle aja jooksul mõistetakse kohut "õelate surnute" üle; maa on elavatest inimestest täiesti tühi, kuid siin asuvad Saatan ja tema inglid. Millenniumi lõppedes laskub Kristus koos oma pühadega ja Püha Linnaga taevast maa peale. Siis äratatakse üles "õelad surnud", kes koos Saatana ja tema inglitega piiravad ümber selle linna; kuid Jumal saadab tule, mis hävitab nad ja puhastab maa.…

28. august – põhiuskumus

25. Kristuse teine tulemine Kristuse teine tulemine on koguduse õnnis lootus, evangeeliumi suur haripunkt. Päästja tulemine on tõeline, isiklik, nähtav ja globaalne sündmus. Kui Ta tuleb, äratatakse surnud pühad üles, mille järel neid kirgastatakse koos elavate õigetega ning võetakse taevasse, ülekohtused aga surevad. Prohvetikuulutuste täitumine, mis seoses praeguse olukorraga maailmas, näitab, et Kristuse tulek on lähedal. Selle sündmuse aega ei ole ilmutatud ja seepärast kutsutakse meid üles olema valmis igal ajal. (Tit.2,13; Heb.9,28; Joh.14,1-3; Apt.1,9-11; Mat.24,14; Ilm.1,7; Mat.24,43.44; 1.Tes.4,13-18; 1.Kor.15,51-54;…

21. august – põhiuskumus

24. Kristuse teenistus taevases pühamus Taevas on pühamu, tõeline telk, mille on ehitanud Jumal ja mitte inimene. Selles teenib Kristus meie heaks, tehes usklikele kättesaadavaks oma lunastava ohvri, mis sai toodud kord kõigi eest ristil. Kristus pühitseti tõelise Ülempreestri ametisse meie heaks ja Ta alustas oma vahemehetööd siis, kui läks peale ülestõusmist taevasse. Aastal 1844, mil lõppesid 2300 prohvetlikku päeva, alustas Ta teist ja viimast osa oma lepitustöös. Selleks on uurimiskohus, mis on osa kogu patu lõplikust kõrvaldamisest, mida sümboliseeris…

14. august – põhiuskumus

23. Abielu ja perekond Jumal seadis abielu Eedenis ja Jeesus kinnitas, et see on armastavale kaaslusele rajanev eluaegne ühendus mehe ja naise vahel. Kristlasele tähendab abielu siduvat kohustust nii Jumala kui abikaasa suhtes ning sellesse astujad peaksid jagama ühist usku. Vastastikune armastus, austus, lugupidamine ja kohusetunne moodustavad aluse sellele suhtele, mis peab peegeldama Kristuse ja Tema koguduse vahelise suhte armastussoojust, pühadust, lähedust ja kestvust. Abielulahutuse kohta õpetas Jeesus, et inimene, kes lahutab end abikaasast muidu kui hooruse pärast ja abiellub…

7. august – põhiuskumus

22. Kristlik ülalpidamine Meid on kutsutud olema jumalakartlik rahvas, kes mõtleb ja tegutseb kooskõlas taeva põhimõtetega. Et Jumala Vaim saaks meis taas luua meie Issanda iseloomu, tegeleme me vaid nende asjadega, mis edendavad Kristuse-sarnast puhtust, tervist ja rõõmu meie elus. See tähendab, et meie lõbustused ja meelelahutused peaksid olema kooskõlas kristliku maitse ja kauniduse kõrgeimate standarditega. Tunnustades kultuurilisi erinevusi peab meie riietus olema lihtne, vooruslik ja korralik — sobiv neile, kelle tõeline ilu ei seisne välises ehtes, vaid tasase ja…

31. juuli – põhiuskumus

Hingamispäev Peale kuuepäevast loomistööd puhkas Looja seitsmendal päeval ning seadis sisse hingamispäeva kui loomise mälestusmärgi kõigi inimeste jaoks. Jumala muutumatu käsuseaduse neljas käsk nõuab selle seitsmenda päeva hingamispäeva pühitsemist puhkepäevana, jumalateenistuse ja ligimese teenimise päevana — kooskõlas Jeesuse kui hingamispäeva Issanda õpetuse ja praktilise eeskujuga. Hingamispäev on rõõmsa suhtlemise päevaks Jumalaga ja üksteisega. See on sümbol meie lunastusest Kristuses, meie pühitsuse märk, meie ustavuse näitaja ning eelmaitse meie igavesest tulevikust Jumala riigis. Hingamispäev on Jumala ja Tema rahva vahelise igavese…

24. juuli – põhiuskumus

Jumala käsk Jumala käsu suured põhimõtted on ilmutatud kümnes käsus ning nende näitlikuks kehastuseks on Kristuse elu. Need väljendavad Jumala armastust, tahet ja eesmärke inimeste käitumise ja suhete osas ning on kohustuslikud kõigile inimestele kõikidel aegadel. Need eeskirjad on aluseks lepingule Jumala ja Tema rahva vahel ning mõõdupuuks Jumala kohtus. Püha Vaimu tegevuse läbi osutavad nad patule ning äratavad inimeses vajaduse Päästja järele. Päästmine on täies ulatuses armust ja mitte tegudest, kuid selle viljaks on kuulekus Jumala käskudele. See kuulekus…

17. juuli – põhiuskumus

Vaimuannid ja ametid Jumal annab oma koguduse kõigile liikmeile igal ajastul vaimuandeid, mida iga koguduseliige peab kasutama koguduse ja inimkonna ühiste huvide teenimiseks armastuses. Antud Püha Vaimu vahendusel, kes jagab igale liikmele nagu tema tahab, varustavad need annid kogudust iga võime ja oskusega, mis on vajalikud Jumala poolt temale määratud funktsioonide täitmiseks. Pühakirja järgi on nende andide hulgas usk, tervistamine, prohveteerimine, kuulutamine, õpetamine, juhtimine, lepitamine, kaastunne ning ennastohverdav teenimine ja armastus inimeste abistamiseks ja julgustamiseks. Mõned liikmed on Jumal kutsunud…

10. juuli – põhiuskumus

Ristimine Ristimise kaudu tunnistame me oma usku Jeesuse Kristuse surmasse ja ülestõusmisesse ning näitame, et oleme surnud patule ja soovime elada uut elu. Sellega me tunnistame Kristust oma Issandaks ja Päästjaks, saame Tema rahvaks ja Tema kogudus võtab meid oma liikmeks. Ristimine sümboliseerib meie ühendust Kristusega, pattude andestust ja Püha Vaimu vastuvõtmist. See toimub üleni vette kastmise läbi ning eeldab usu tunnistamist Jeesusesse ja tõendit patukahetsusest. Sellele eelneb instrueerimine Pühakirjas ja selle õpetuste vastuvõtmine. (Rm 6:1-6; Kl 2:12,13; Ap 16:30-33;…

Back To Top